Online aplikácia pre autokorektívne KARTIČKY z matematiky

ČO SÚ AUTOKOREKTÍVNE KARTIČKY…

Autokorektívne kartičky v plnej miere plnia úlohu hravého motivačného materiálu vo vyučovaní matematiky, ktoré nezávisle nadväzuje na učivo osvojované v učebniciach a pracovných zošitoch matematiky pre 1. stupeň ZŠ. Je koncipované tak, že ho môžu používať aj školy s alternatívami iŠkVP, školské zariadenia, či individuálne rodičia a žiaci v domácom prostredí. Podporuje rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a rozvoj matematickej gramotnosti s dôrazom aj na medzipredmetové vzťahy a prierezové témy.

Zošit A je zameraný na nácvik zautomatizovania základných spojov sčítania, odčítania do dvadsať.

Zošit B je zameraný na nácvik zautomatizovania základných spojov sčítania, odčítania do 100.

Zošit C je zameraný na nácvik zautomatizovania násobilky.

AKO ZÍSKAM AUTOKOREKTÍVNE KARTIČKY?

Autokorektívne kartičky môžete kúpiť v našom e-shope.

Ak zastupujete triedu/školu, môžete nás kontaktovať nižšie pre “špeciálne podmienky”.

Okrem fyzického zošitu získate aj kód do online aplikácie.

Navštíviť e-shop
Otvorí sa v novom okne

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

Nefunguje vám prihlásenie alebo neviete odomknúť zošiť?

Chcete kúpiť väčšie množstvo online kódov?

Ste učiteľ(ka) a chcete nadviazať širšiu spoluprácu?

Smelo nás kontaktujte!
ABCguru prevádzkuje: ABCedu, a.s., Košická 56, 821 08 Bratislava